Medicinkortet: Issues


Forklaring på Kategori:

Key Beskrivelse Type Kategori
FMK-5832
For at udnerstøtte Apotekernes akut-håndtering af DD pakning, er der indført et nyt element på DD-perioder, markering af akut-pakning. En akut-periode udegår fra valideringer omkring overlappende perioder mm, men så snart en akut-markering er sat på en periode, må den ikke fjernes igen.
DD Indførelse af akut-markering på perioder Story Snitflade
FMK-5833   Ny Service: Hent akutte DD perioder New Feature Ny funktionalitet
FMK-5842
Det har tidligere været sådan at pausering & afpausering ikke ville give en udvidet-validering så længe dosisdispenseringskortet var sat i bero, dette funktionalitet fjernes således at det fungere på lige fod med andre lignende valideringer for DD.
Bero-status disabler visse udvidede valideringsfejl Bug Validering
FMK-5848   Afpausering gennem UpdateDrugMedication på DD skal valideres Bug Validering
FMK-5850
Der er set eksempler på at kald fejler med fejl 3000 hvis der sker samtidig opdatering af en Dosisdispenserings-perioder, dette vil fremover hånteres med en pæn validering på samme form som samtidig opdatering af medicinkort, fejlen får kode 3005
Indfør bedre fejlhåndtering af samtidig opdatering af DD-periode Bug Validering
FMK-5858
Det er set at i visse tilfælde fejler det når en behandlerfarmaceut  vil genordinere på en meget gammel lægemiddelordination hvor source på drugget aldrig har været sat. Såfremt dette sker vil FMK nu forsøge og etablere ud fra DrugId om der rent faktisk er tale om et valid takst-lægemiddel, og hvis det er tilfældet bruges seneste valide version af dette lægemiddel i stedet.
Opret recept som behandlerfarmaceut fejler på gamle LMO'er hvor drug ikke har source Bug Validering
FMK-5860   DD opret/opdater periode tage højde for flere dosiskort ved overlap Bug Intern
FMK-5862
Det er af Apotekerne blevet ønsket mulig-gjort at kassere en dosisdispenseringsperiode uanset hvilken status perioden har. Dette indføres således med en ny Status "Ikke udleveret af apoteket" som forekommer på perioder som aldrig blev ekspederet på apoteket. Disse perioder vil ikke forekomme på DD-pdf eller igennem Servicen GetDoseDispensingCard, men vil forekomme på GetExplicitDoseDispensingCard servicen.
DD ny kasseret status New Feature Intern
FMK-5863
I pdf-versionen af dosisdispenserings-kortet kommer er der en forklarende tekst til at hvis der findes dosisdispenserede recepter som endnu ikke er kommet på dosiskortet. En lignende tekst vil nu også komme såfremt der er dosisdispenserede recepter, men der endnu ikke er oprettet et dosisdispenseringskort på FMK af apoteket.
Ny DD-recept bliver ikke vist PDF'en hvis borgeren ikke har et DD-kort Bug Intern
FMK-5864
DD-Summary (Som vises på E4 medicinkort) har fejlagtigt også benyttet datoer fra dosisdispenseringsperioder som apoteket har kasseret, dette rettet.
DD-summary skal ikke benytte kasserede perioder Bug Intern
FMK-5866
En intern fejl i FMK's validering gjorde at samme planned dispensing indgik flere gang i døgndosis-valideringen i StartEffectuationOfDoseDispensingPeriod servicen, så man fejlagtigt i en warning fik at vide der var planlagt mere end hvad ordinationen forskrev.
Døgndosisvalideringsfejl i påbegynd ekspedition af DD period Bug Validering
FMK-5874   Kald fra fmk-online-admin til fmk's rest-services afvises når fmk ikke er deployet på samme server Bug Intern
FMK-5875
Der har igennem længere tid været efterspurgt noget mere dokumentation omkring fejl-beskeder og diverse parametre som de enekelte fejl kan returneres med. I forbindelse med en grunding gennemgang af FMK's validerings-fejl vil dokumentationen også blive opdateret: [https://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:generel:fejlkoder_og_-tekster]
Grundig gennemgang+oprydning af fejlkoder+tekst Improvement Intern
FMK-5876
Det er blevet ønsket om at de udvidet-valideringer omkring dosisdispensering (Kode 10004, 10006-10013) skal returnerer DrugMedicationIdentifier i sit KeyValue sæt til hjælp med at fremfinde det korrekte element at overrule.
UdvidetValideringer fra omkring DD skal returnerer DrugMedicationIdentifier i KeyValue Improvement Intern
FMK-5877
Der er blevet ønsket at DumpRestore's "Restore til dags dato" også skal gælde for datoer for dosisdispensering, dette implementeres derfor.
DumpRestore understøt datoforskydning på Dosisdispensering Bug Intern
FMK-5879
Der var tidligere oplagt til at man skulle kunne registerer INR værdier på FMK. Dette blev aldrig implementeret og er siden hen også besluttet at det ikke skal være i FMK alligevel. GetMedicineCardVersionResponse returnerer nu PatientRegistrationChange i stedet for INRChange (Nu brugt til ændringer i DoseDispensingOnHold) CreatePatientRegistration tillader ikke længere INR på nogen systemer. Dokumentation & Skema bliver også opdateret I 1.4.4E2 og opefter hvor muligt.
INR skal fjernes fra FMK Bug Snitflade
FMK-5881   Concurrent modification problem på DD PackagedDrug Bug Intern
FMK-5883   Nullpointer ved Døgndosis-validering på PlannedDispensing uden PlannedAdministration Bug Intern
FMK-5887   Døgndosisvalidering forkert adfærd med ujævne mængder henover flere planned dispensing Bug Intern
FMK-5888   Nullpointer i ReplacePrescription med DD restriction Bug Intern
FMK-5889
De udvidede valideringer for dosisdispensering bruger idag ordinationen som den ser ud på det tidspunkt hvor kaldet finder sted. For at gøre det nemmere at rette op på eventuelle fejl-opdateringer, laves det om således at valideringer i forhold til dosisdispensering, tager udgangspunkt i den nyest version af ordinationen som er benyttet på dosiskortet. Dvs opdateres der ved en fejl "akut", så er det tilladt at rette tilbage til det samme som stod på ordinationen før. Bemærk at er ordinationen endnu ikke tilknyttet til dosiskortet, men er dosisdispenseret af andre veje, vil valideringen stadig validerer op mod ordinationen som den ser ud på tidspunktet hvor kaldet finder sted.
DD ændring i ordination/dosering skal tage udgangpunkt i version som står på PlannedDispensing Bug Intern
FMK-5890
Udvidet validering implementeres efter det nye format, beskrevet i implementeringsnoten på Doku-Wiki
Udvidet validering, implementeres med nyt format. Story Validering
FMK-5894
Akut marking på DD perioder har faste værdier, det skal valideres pænt at der ikke benyttes andre værdier end dem der er defineret.
Akut-markering skal fejle pænt ved ikke godkendt værdi Bug Validering
FMK-5895
PersonIdentifierSource "SORPERSON" blev ikke mappet korrekt af FMK, og derfor fejlede kaldet hårdt, dette er rettet.
GetNewOrders fejler på recepter på medicinkort til institutioner Bug Intern
FMK-5897
Der er hen over de seneste par versioner blevet tilføjet flere værdier til Hent medicinkort version's servicen (For enkelt patient), disse er dog ikke blevet ført over på servicen til at hente medicinkort versioner (For flere patienter)
GetMedicineCardVersions Service skal også returnere nye værdier Bug Snitflade
FMK-5898
Implementering af en automatisk dokumentation of fejl's fejlkoder, fejltekster og KeyValue sæt til DokuWiki. I forbindelse med denne automatisering er der også blevet rettet op på format-fejl, tekst-fejl og der er introduceret således at hver Key i en valideringsfejl altid er Unique, derfor er der introduceret en del flere Keys, fx er der nu flere Keys med et post-fix på _2 en såfremt vi i fejlen taler om mere end en af samme type information/id.
FMK automatisk genereret fejlkode/fejltekst dokumentation og format rettelser Bug Intern
FMK-5899   Substitution med samme drugId skal ikke give warnings omkring substitution i DD services Bug Intern
FMK-5901   UndoDiscardDoseDispensingPeriodService mangler at kunne håndtere andre statuser end "Kasseres" Bug Intern
FMK-5903   CPR-skift fungerer også på eCPR-nummer Story Intern
FMK-5904   Advarsel om sortiment skal tilføjes på hent dosisdispenseringskort Improvement Data justering
FMK-5906   Advarsel om manglende recept ved opret/opdater planned Dispensing Improvement Intern
FMK-5907
Der skal ikke advares om DD recepter der ikke er tilføjet til Dosisdispenseringskortet, hvis de er knyttet til Lægemiddelordinationer, der er udløbet/seponeret.
DD advarsel om recepter på seponerede / udløbne LMO'er Bug Data justering
FMK-5909
Der har været en uheldig interaktion i UndoEffectuatedDDPeriod at den satte status til sidste status som ikke var effektueret, dette kunne være kasseret status, dette laver sidenhen fejl hvis man forsøger at gøre det samme igen. Der er lavet en workaround for perioder hvor dette problem opstod.
UndoEffectuatedDDPeriod, skal altid sætte status til Pakning Afsluttet Bug Data justering
FMK-5911   Advarsel om manglende recept på ekspederede perioder Bug Data justering
FMK-5914   Fejl på nye ordinationer lavet efter tidsfrist for ændringer Bug Intern
FMK-5923   Hård validering ved oprettelse vedr. doserings/behandlingsperiode Story Validering
FMK-5925
Der skal gælde de samme regler for planlagt administrationsperioder som for doseringsperioder på Lægemiddelordinationer. Det vil sige der må ikke være overlappende perioder, medmindre det er overlap mellem en fast perioder og en PN periode.
Forhindre overlap mellem perioder i Planlagt Administration Bug Intern
FMK-5929   UploadDrugCatalog service, mangler validering mod duplikater, overlappende validity og forkert validity Bug Validering
FMK-5931
StartEffectuateOfDoseDispensingPeriod Service havde nogle problemer med løsrevne recepter, samt lukkede recepter på den version af ordinationen som var tilknyttet planned dispensing, dette er rettet.
Problemer med ophæv tilknytning, løse recepter og DD pakning Bug Intern
FMK-5936
Servicen Hent DD kort sortere efter ATC og herefter Navn, DD pdf skal gøre det samme.
DD pdf skal bruge samme sortering af lægemidler som hent DD kort servicen Bug Intern
FMK-5937   DumpRestore, reset skal bruge EO's sletteregler, frem for egne Bug Intern
FMK-5938
Recepter som er blevet erstattet, fx ved konvertering af en paknings-recept til en DD recept, vil kunne løsrives fra ordinationen, dette er ikke meningen og derfor sikres det fremover at dette ikke skal kunne lade sig gøre.
Erstatende recept skal ikke kunne løsrives fra ordinationen Bug Intern
FMK-5940   FMK StartEffectuation Automatisk receptfornyelse skal KUN ske på DD recepter Bug Intern
FMK-5941   SubstitutePackagedDrug Service skal give flere oplysninger i fejl ved ulovlig substitution Bug Intern
FMK-5942
Hvis apoteket akut-markerer en dosisperiode, skal dette også forekomme på DD PDF
Akut-markering på DD PDF Improvement Intern
FMK-5979   GetPackingOverview finder ikke last/packed drug korrekt Bug Intern
FMK-5981
En fejl skylder at hent akutte perioder servicen fandt samme dosisperiode flere gange, såfremt pakkegruppen på DD kortet havde været opdateret
GetAcutePeriods, henter samme dosisperiode flere gange hvis pakkegruppe er opdateret Bug  
FMK-5983   ASCP00123681 Ugyldig medicinkort reponse xml hvis en SOR modifikator er udgået Bug Data justering
FMK-5984
I forbindelse med implementeringen af FMK-5889, blev der lavet om således at de udvidede valideringer for dosisdispensering, skal tage udgangspunkt i den version af lægemiddelordinationen som apoteket sidst har taget in på en planned dispensing. Dette blev dog ikke rettet korrekt i forhold til seponering og afseponering. Det bliver rettet nu i stedet.  
Seponer/Afseponer DD validering, tag højde for version på planned dispensing korrekt Bug Intern
FMK-5987
Hvis der ikke er noget dd-kort skal teksten være: Følgende lægemiddelordinationer har en tilhørende dosisrecept og vil blive overført til FMK dosisdispenseringskort, når apoteket har oprettet dette på FMK. Obs! Borgeren modtager evt. allerede dosispakket medicin håndteret via apotekets interne dosismodul. Du kan på FMK se datoen for sidste udlevering, og hvilket apotek, der har udleveret dosispakket medicin.
Ret tekst på DD PDF vedr. dd-recepter der ikke er på et dd-kort Story Data justering
FMK-5989
Fejlkode 10008 blev givet såfremt den nye slutdato for behandlingen sættes til en dato før næste DD rulles start, det skal i stedet være før nuværende rulles slutdato.
DD udvidet validering, ændring af behandlings-slut skal kunne sættes til låst DD periodes slutdato Bug Intern